Na osnovu odredbe člana 4 Statuta KTV EGE d.o.o. Doboj-Jug (u daljem tekstu Društvo), od strane direktora/uprave Društva se dana 01.11.2013. godine donose

 

OPĆI USLOVI POSLOVANJA

KTV EGE d.o.o. Doboj-Jug

 

Član 1.

Ovi opći uslovi poslovanja i cjenovnik usluga predstavljaju sastavni dio Ugovora o zasnivanju pretplatničkog odnosa za prijem usluga kablovske distribucije tv programa, zaključenog između Pretplatnika i KTV E-G-E d.o.o. Doboj Jug,kao davaoca usluga, i istim se uređuju pitanja koja nisu regulisana Pretplatničkim Ugovorom.

Član 2.

Naziv i sjedište operatera :

KTV E-G-E d.o.o., Matuzići, 203 Brigade br.305 Doboj Jug (dalje: operater).

 

Usluge koje se pružaju, razina kvaliteta i vrijeme uspostave priključka

Član 3.

Operater pruža usluge kablovske televizije kao distribucije televizijskih i radijskih programa putem telekomunikacijskih mreža, odnosnoo interneta tako da se svakom korisniku telekomunikacijskih usluga u BiH osigurava neograničen pristup prema bilo kojem drugom korisniku takve usluge u BiH, a putem međunarodne telekomunikacijske usluge i korisnicima u inostranstvu, osim u slučaju zlonamjernih ili neželjenih poziva, ili bilo kojih drugih poziva koji ugrožavaju pozivanu stranu ili ugrožavaju funkcionalnost javne telekomunikacijske mreže.

Operater je tehnički prijenosnik kao posrednik koji uslužno distribuira signale slike, govora i zvuka televizijskih i radijskih programa za potrebe i na račun zainteresiranih vlasnika, suvlasnika i najmoprimatelja individualnih i zajedničkih objekata.

Operater distribuira signale otključanih i zaključanih programa kroz osnovne i dopunske

pakete programa.

Operater nije medij i nije proizvođač televizijskih ni radijskih programa, ne upravlja sa sadržajima programa, ni na koji način ne prerađuje sadržaje programa niti na iste ima uticaja te za sadržaj i kvalitetu sadržaja programa i nije odgovoran.

Član 4.

Operater uspostavlja priključak za krajnjeg korisnika usluga odnosno pretplatnika usluga kao potrošača usluga najkasnije u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora.

Operater može uspostaviti priključak i početi pružati usluge i ranije uz pristanak korisnika usluga.

Uspostavljeni priključak je neprenosivi dio stana ili individualnog objekta te se nemože fizički prenositi u drugi stan, objekt ili novog vlasnika ali vlasnik nekretnine koji je odjavio takav priključak može na novoj lokaciji uspostaviti novi priključak pod uslovima da na novoj lokaciji operater ima tehničkih uvjeta za uspostavu novog priključenja i da se isto ne protivi ostalim odredbama ovih općih uslova.

Član 5.

Priključak u ime i za račun operatera može uspotaviti treća osoba samo uz izričitu pisanu dozvolu operatera odnosno uz operaterov nalog o poslovanju koji se u jednom primjerku uvijek ostavlja korisniku usluga a u suprotnom kada se radi bez naloga operater takvu uspostavu priključka odmah po utvrđivanju može uskratiti a od korisnika usluga u poslovanju bez naloga ima pravo na naknadu prouzročene štete koja nemože biti manja od iznosa redovnog priključka.

Vrste usluga održavanja

Član 6.

Operater vrši usluge uspostave priključka i usluge održavanja telekomunikacijske mreže i usluge održavanja priključka i instalacija u stanu i u individualnom objektu korisnika usluga putem pisanog ugovora i ovih općih uvjeta. U dvojbi između odredbi pisanog ugovora i ovih općih uvjeta primjenjuju se odredbe pisanog ugovora sve do raskida ili izmjene istoga.

Novi korisnik ili pretplatnik usluga sa zatečenim stanjem kablovske mreže na svom ili suvlasničkom dijelu objekta dužan je trpjeti zatečeno stanje onako kako ga je zatekao i preuzeo od ranijeg korisnika usluga kako prije tako i nakon raskida ugovornog odnosa sa kablovskim operaterom a u skladu sa odredbama iz ovih općih uvjeta a za što je pravno i materijalno odgovoran.

Usluge uspostave priključka, usluge održavanja kablovske mreže i usluge održavanja priključka i instalacija u stanu i u individualnom objektu korisnika usluga u ime i za račun operatera može vršiti treća osoba samo uz izričitu originalnu pisanu dozvolu operatera odnosno uz originalni nalog operatera koji se u originalnom primjerku mora ostaviti korisniku u suprotnom se radi o poslovanju bez naloga za što solidarnu i materijalnu odgovornost operateru snose korisnik i osoba koja je korisniku takav priključak uspostavila .

Nalog o poslovodstvu operatera korisnik je dužan čuvati trajno a odnosi se na vrijeme trajanja ugovornog odnosa.

Usluge održavanja priključka i instalacije u stanu ili individualnom objektu korisnika usluga naplaćuju se prema cjenovniku operatera koji je važeći na dan radova. Ovime nisu obuhvaćeni troškovi održavanja mreže operatera koji su obveza operatera.

Sve troškove i materijalnu štetu uslijed premještanja mreže i njezinih dijelova koji bi nastali operateru radi razloga za koje je odgovoran ili je samo pokrenuo inicijativu korisnik usluga, materijalno će operateru snositi korisnik na osnovu računa koji će mu ispostaviti operater.

Osnovni sadržaj ponude

Član 7.

Osnovni sadržaj ponude operatera čini djelatnost pružanja usluge interneta i usluga kablovske televizije kao distribucije televizijskih i / ili i radijskih programa pri čemu je operater tehnički prijenosnik kao posrednik koji uslužno distribuira signale ; slike, govora i zvuka televizijskih i /ili i radijskih programa.

Operater ravnopravno sa drugim operaterima sudjeluje na tržištu telekomunikacija, pri čemu korisnike pridobija cijenom i kvalitetom usluga.

Operater u svojoj ponudi usluga interneta i kablovske televizije ima mogućnost prilagođavanja svakom pojedinom korisniku, o čemu se zaključuje poseban ugovor.

Operater nije medij te njegove usluge tehničkog prenosa signala televizijskih i radijskih programa ne obuhvaćaju usluge proizvodnje sadržaja i obavljanja uredničkog nadzora nad sadržajem koji se prenosi korištenjem elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga te se korisnik usluga ne može pozivati kod operatera na kvalitetu i kvantitetu sadržaja programa jer operater na iste nema nikakovog uticaja.

Operater zadržava sva prava promjena u distribuciji pojedinog televizijskog ili radijskog programa ili paketa programa a uslijed prestanka postojanja pojedinog programa ili više njih ili iz ekonomskih i tehničkih razloga a isto se ne može smatrati opravdanim razlogom za prijevremeni raskid ugovornog odnosa sklopljenog na određeno vrijeme.

Operater osigurava zaštitu prava i interesa maloljtnika, tako što prilikom distribucije televizijskog ili radio programa, neće emitovati neprimjerene i lascivne sadržaje prije 23:00h.

Operater osigurava zaštitu privatnosti korisnika i smislu zaštite tehničkih podataka korištenja pojedinih usluga od strane korisnika, kada to tehničke mogučnosti dopuštaju.

 

Član 8.

Korisnik usluga za usluge koje pruža operater će iste isključivo koristiti kao zatvorenu uslugu za osobne potrebe i potrebe članova svog domaćinstva a iznimno u javnom prostoru.

Niti jedan dio televizijskog ili radijskog programa korisnik usluga nesmije izvan osobnih potreba u svom domu snimati, presnimavati, a u svom domu ili izvan njega ni umnožavati niti prodavati niti na bilo koji drugi način zlouporabiti.

Korisnik usluga operatera će iste isključivo koristiti samo za osobne potrebe i potrebe članova svojeg domaćinstva i u zatvorenim okvirima svog doma.

Ukoliko bi ipak materijal snimljen ili presnimljen ili umnožen od korisnika ili članova njegova domaćinstva i bez obzira na količinu istoga, izišao iz stana to će se smatrati nedvojbenom povredom autorskih i srodnih prava za koje je materijalno i pravno odgovoran korisnik i bez obzira na počinitelja povrede.

Korisnik nije ovlašten priključak niti usluge koje putem priključka koristi od operatera dijeliti, prodavati ili na drugi način ustupati trećim osobama i licima a u suprotnom je materijalno i pravno odgovoran.

Član 9.

Korisnik je dužan osigurati operateru nesmetanu upotrebu prostora za oslonac i/ili i prolazak instalacija mreže kablovske televizije suvlasničkim dijelovima objekta odnosno i kroz svoj objekt, prostor za smještaj uređaja kablovske televizije u istom te i izvor električne energije za rad uređaja na svoj trošak.

Sve uređaje koje korisnik dobije od operatera u najam ili na drugačiju upotrebu, posebnim ugovorom, montažnim dnevnikom ili radnim nalogom operatera, korisnik će koristiti uz dužnu pažnju dobrog domaćina a na zahtjev operatera će iste odmah vratiti.

Korisnik usluga neće ni na koji način povrijediti interese operatera korištenjem njegovih usluga telekomunikacijskih mreža na način da bi koristio ugovorene usluge ili ih prenosio na treće osobe i lica drugačije od ugovornih odredbi i ovih općih uvjeta ili da bi koristio neispravnu terminalnu opremu.

Korisnik usluga pri korištenju usluga mreža smije imati na istu priključene samo ispravne; TV prijemnik , snimač za osobnu upotrebu, zvučnike ili drugu opremu (dalje: terminalna oprema) koja terminalna oprema ne izaziva smetnje mreži niti drugim korisnicima usluga.

U slučaju povreda odredbi ovog članka od strane korisnika, isti je osobno odgovoran operateru materijalno.

 

Način i uvjeti zasnivanja, trajanja, prijenosa, obnavljanja i prestanka

pretplatničkog odnosa

Član 10.

Svaka punoljetna i poslovno sposobna osoba i svaka fizička i pravna osoba koja je vlasnik nekretnine i posjeduje akt kao dokaz o vlasništvu ali i najmoprimatelj i svaki drugi korisnik nekretnine uz akt notara ovjerene punomoći privatnog vlasnika nekretnine ili uz ugovor organa društvene zajednice kao akt o najmu ili korištenju nekretnine u vlasništvu društvene zajednice koji akti dozvoljavaju uspostavu priključenja (priključak) na distributivnu mrežu i upotrebu priključka, mreže i usluga i koji se prilažu ugovoru , može ovlašteno zasnovati pretplatnički odnos odnosno ugovorni odnos za uspostavu priključenja (priključak) na distributivnu mrežu i upotrebu priključka, mreže i usluga pod nediskriminirajućim, unaprijed poznatim i ugovorenim uvjetima (dalje : pretplatnički odnos ili ugovorni odnos).

Kao dokaz o vlasništvu nekretnine podnositelj zahtjeva kao vlasnik nekretnine je dužan uz zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa dati operateru na uvid original a priložiti kopiju vlasničkog lista ili kupoprodajni ugovor za nekretninu za koju se podnosi zahtjev ili drugi dokument iz kojeg se utvrđuje vlasništvo a najmoprimatelj ili korisnik nekretnine je dužan uz zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa priložiti ugovor o najmu.

Operater utvrđuje identitet krajnjeg korisnika u skladu sa Zakonom.

 

Član 11.

Upozorenje br.1: Ugovor iz čl.10 općih uvjeta u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici.

Upozorenje br.2: Djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor iz čl.10 općih uvjeta samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika.

Član 12.

Uspostava priključenja i pretplatnički odnos se mogu zasnovati na način da zainteresirana osoba podnese operateru pisani Zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa koji se zahtjev može podnijeti na originalnom obrascu operatera u sjedištu, odnosno u poslovnoj jedinici operatera, ili se isti može preuzeti u elektronskoj formi na službenoj stranici operatera.

Zahtjev iz prethodnog stava obavezno sadrži:

a) ime i prezime i adresu fizičkog lica, odnosno naziv i sjedište pravnog lica, podnosioca

zahtjeva,

b) vrstu telekomunikacijske usluge koja se ugovara,

c) cijenu usluge ili naziv stavke važećeg cjenovnika operatora prema kojem će se

naplaćivati ugovorena usluga,

d) maksimalni rok za realizaciju priključka i uspostavu usluge,

e) trajanje ugovora, i

f) adresu za dostavljanje računa za obavljene telekomunikacijske usluge.

Operater će navedeni zahtjev prihvatiti ili odbiti najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja.

Operater će zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa odbiti u slučajevima nedostatka tehničkih uvjeta za uspostavu priključenja na mrežu i u slučajevima ranijeg isključenja radi nepodmirenja dugovanja ili ranije povrede ugovornog odnosa osobe koja je podnositelj zahtjeva.

Operater će usvojiti zahtjev za uspostavu priključenja i osobi koja je ranije povrijedila ugovorni odnos pa ga je u međuvremenu nedvojbeno otklonila.

Član13.

Svaki ugovorno-pretplatnički odnos može se u pisanom obliku zasnovati na neodređeno vrijeme ali ne može trajati manje od jednog pretplatničkog mjeseca a može se zasnovati i na određeno vrijeme koji ukoliko se neraskine 30 dana prije isteka roka, automatski produžuje sve dok ga ne raskine jedna od ugovornih strana prema ovim općim uvjetima.

Obavezno trajanje pretplatničkog ugovora ne može biti duže od 24 mjeseca, izuzev u slučaju kada pravno lice u svojstvu pretplatnika zahtijeva duži rok pretplatničkog ugovora.

Bez obzira na vrstu ugovora korisnik usluga je uvijek dužan omogućiti ovlaštenim osobama operatera nesmetani pristup mreži ili njezinim dijelovima i bez obzira na vrstu istih pa i onih koji se nalaze na ili u nekretnini ili u posjedu korisnika usluga a radi obavljanja poslovnih zadataka ovlaštenih osoba operatera pri čemu korisnik usluga uvijek ima pravo tražiti uvid u osobnu dokumentaciju rečenih osoba i službene isprave kojima se nalaže od strane operatera izvršenje predmetnog djela.

Ugovor o zasnivanju pretplatničkog odnosa se zaključuje na obrascu Ugovora koji se nalazi na službenoj stranici operatera, kao i u korisniku najbližoj poslovnici operatera.

Ugovor iz prethodnog stava ovog člana, obavezno sadrži odredbu da su Opći uslovi operatera sastavni dio Ugovora, a isti mora sadržavati odredbe koje se odnose na primjenu općih uslova poslovanja i informaciju o tome gdje su oni dostupni korisniku.

Ugovor o zasnivanju pretplatničkog odnosa, pored prethodno navedenog, obavezno sadrži i slijedeće:

a) naziv i adresu operatora javnih telekomunikacijskih usluga,

b) vrstu telekomunikacijske usluge koja se ugovara,

c) minimalni nivo kvaliteta usluge koja se nudi, kao i vrijeme uspostave priključka,

d) vrstu usluge održavanja koja se nudi i usluge podrške pretplatnicima koje se pružaju, kao i način pristupa tim uslugama,

e) propisana ograničenja koja nameće operator telekomunikacijskih usluga, a koja se odnose na korištenje isporučene terminalne opreme,

f) informaciju o tome na koji načina se mogu dobiti ažurirani podaci o svim cijenama koje se primjenjuju, kao i o uslovima održavanja,

g) trajanje ugovora i uslovi za raskid ugovora, uključujući minimalno trajanje ugovora i naknade koje se naplaćuju u slučaju raskida ugovora,

h) naknade i dogovori o povratu sredstava koji se primjenjuju ukoliko se ne ispuni ugovoreni kvalitet usluga, i

i) odredbe koje regulišu rješavanje sporova.

U slučaju sklapanja ugovora u kojem postoji određeni probni period korištenja usluge unutar kojeg pretplatnik može istu otkazati bez naknade, operator je dužan da u ugovoru navede odredbe o trajanju probnog perioda i uslove otkaza usluge unutar probnog perioda.

 

Član 14.

Operater je ovlašten da uskrati uslugu ili odbije zahtjev za pružanje iste, ukoliko korisnik usluga, odnosno podnosilac zahtjeva zasnivanje pretplatničkog odnosa, ne ispunjava ili nije uredno ispunjavao svoje obaveze prema operateru u skladu sa ovim opštim uslovima, odnosno ugovorom i zakonom, ili ukoliko je isti zloupotrebljavao usluge operatera protivno zakonu.

Iz razloga navedenih u prethodnom stavu, operater može i privremeno uskratiti pružanje telekominikacijskih usluga, odnosno privremeno isključiti pretplatničku terminalnu opremu, o čemu se kao i u slučaju prethodnog stava, donosi pismena odluka, a naročito iz slijedećih razloga:

– ako je korisnički uređaj ili instalacija neispravna, do otklanjanja smetnji, a najduže 30 dana,

– ako pretplatnik ne dozvoli pregled ispravnosti pretplatničke telekomunikacijske terminalne opreme i pripadajuće pretplatničke instalacije, za koju postoji sumnja da uzrokuje štetne smetnje, o čemu je pretplatnik upozoren pismenim putem – do 15 dana,

– ako nastupe tehničke smetnje u telekomunikacijskoj mreži na koju su priključeni pretplatnički terminalni uređaji ili na pretplatničkom terminalnom uređaju koji je u nadležnosti operatora – do otklanjanja smetnji,

– ako se izvode radovi na rekonstrukciji ili proširenju telekomunikacijske mreže na koju su priključeni pretplatnički uređaji, do završetka radova,

– ako korisnik ne izmiri dugovanja ni u roku od 15 dana

– od ispostavljanja pismene opomene, a nije podnio prigovor na iznos kojim je zadužen, i

– ako korisnik ili drugo lice s pretplatničke terminalne opreme vrši zloupotrebe – do 15 dana.

 

Ukoliko je korisnik usluga uhvaćen u priključenju na mrežu operatera bez pisanog ugovora ili nakon što je ugovor raskinut a priključak isključen, o istomu će događaju ovlaštena osoba operatera (Nadzornik mreže) obavijestiti nadležni MUP te sačiniti zapisnik kojim će se smatrati da navedeni korisnik neovlašteno koristi osnovnu uslugu operatera neprekidno proteklih 12 mjeseci.

Za neovlašteno korištenje usluge neovlašteni korisnik usluga dužan je operateru naknaditi Ukupni bruto trošak radi trpljenja štete koju je operater imao uslijed neovlaštenog korištenja usluge operatera.

Ukupni bruto trošak čini osnovica i iznos PDV-a za : 1.- puna cijena iznosa priključne takse na mrežu , 2.- godišnji trošak pretplate za osnovnu uslugu po cjenovniku operatera koji se trošak određuje zbirom mjesečnih iznosa korištenja osnovne usluge za razdoblje od 12 proteklih mjeseci, 3.-administrativni trošak po cjenovniku operatera, 4.-troškovi pokretanja i vođenja postupka pred institucijama države ukoliko do pokretanja istog dođe radi odbijanja plaćanja od strane neovlaštenog korisnika.

Ukupni bruto trošak neovlašteni korisnik usluga je dužan platiti u roku od 8 dana od dana prijema računa pod prijetnjom pokretanja prekršajnog postupka i pod prijetnjom pokretanja i vođenja postupaka pred institucijama države.

Iznimno, operater je ovlašten procijeniti, odbiti ili usvojiti zahtjev uhvaćenog neovlaštenog korisnika usluga za zasnivanjem pretplatničkog odnosa ukoliko bi dogovoreno prijateljsko rješenje za obje strane dalo više koristi nego štete svakoj od strana.

Član 15.

Distribucijski priključak je mjesto ulaska kabla u stan ili u individualni privatni objekt a sa mreže operatera bez obzira gdje se ista ili dijelovi iste nalazili.

Ukoliko je za potrebe distribucijskog priključka korisniku data oprema operatera na korištenje, u slučaju gubitka, kvara ili promjena uslova korištenja opreme, operater je dužan istu održavati u stanju za redovnu upotrebu, a po prestanku ugovornog odnosa, korisnik je dužan istu vratiti operateru.

Pravo prijenosa pretplatničkog odnosa za usluge operatera ; za stan u zajedničkom objektu ili u privatnom individualnom objektu sa svog imena na ime novog vlasnika ili novog najmoprimatelja ili novog korisnika nekretnine zadržava isključivo raniji vlasnik nekretnine ili od njega opunomoćena poslovno sposobna i punoljetna osoba ukoliko sa istim operater nije prije toga raskinuo ugovorni odnos.

Prijenos distribucijskog priključka prema cjenovniku operatera plaća raniji vlasnik ili novi najmoprimatelj ili korisnik ukoliko se strane ne dogovore drugačije.

Operator osigurava promjenu operatora javne telekomunikacijske usluge uz zadržavanje elemenata adresiranja i numeracije uvijek kada je to moguće, ili određeno posebnim propisom (Zakonom ili propisom RAK BiH).

Operator javnih telekomunikacijskih usluga može ograničiti terminalni uređaj na rad unutar vlastite mreža u slučaju ako pretplatnik uzima uređaj uz sklapanje pretplatničkog ugovora, uz uslov obaveznog trajanja pretplatničkog ugovora. Operator je obavezan po isteku ugovorene obaveze ili u slučaju prijevremenog raskida ugovora pretplatniku, na njegov zahtjev, bez naknade i u najkraćem mogućem roku omogućiti korištenje uređaja u ostalim mrežama. Korisnicima unaprijed plaćene usluge (prepaid) ili s pretplatničkim ugovorima bez obaveznog trajanja ista mogućnost mora biti data nakon 12 mjeseci korištenja usluge uz predočenje računa o kupnji terminalnog uređaja.

 

 

Član 16.

Korisnik usluga može jedanput u kalendarskoj godini tražiti privremeno isključenje pretplatničkog priključka bez obrazloženja i na razdoblje do najduže 90 dana pri čemu ponovno priključenje plaća po cjenovniku a novo priključenje se smatra obnavljanjem postojećeg pretplatničkog odnosa prema važećim Općim uvjetima.

Privremeno isključenje načelno se podnosi na obrascu operatera a stupa na snagu od prvog dana u mjesecu koji dolazi.

Privremeno isključenje može se podnositi u sjedištu operatera ili u poslovnoj jedinici.

Član 17.

Pretplatnički ugovor između pretplatnika i operatora usluga prestaje da važi:

a) na osnovu pismenog zahtjeva za raskid ili otkaz pretplatničkog ugovora,

b) protekom vremena na koji je zaključen, i

c) smrću pretplatnika, odnosno pokretanjem stečajnog ili likvidacionog postupka protiv pretplatnika.

Pretplatnički odnos mogu raskinuti korisnik usluga i operater prema ovim općim uvjetima i odredbama zasnovanog ugovora.

Prilikom raskidanja zasnovanog ugovornog odnosa od strane korisnika usluga isti nije dužan obrazložiti raskidni razlog, a ukoliko ugovor raskida operater, ugovor se raskida iz sliedećih razloga:

a)ako pretplatnik ili drugo lice ponovi istu vrstu zloupotrebe i nakon što je jednom

privremeno isključen iz istih razloga,

b) ako pretplatnik ne otkloni neispravnosti na korisničkom uređaju ili instalaciji u roku

od 30 dana od dana privremenog isključenja,

c) ako pretplatnik ne dozvoli pregled ispravnosti terminalne opreme ni nakon isteka

roka od 15 dana od dana privremenog isključenja, i

d) ako pretplatnik ne izmiri dospjelo, a nesporno dugovanje u roku od 30 dana od dana

privremenog isključenja.

 

Za umrlu osobu kao ranijeg korisnika ovlaštena osoba iste ili po rodu ili po sudskoj odluci (dalje: nasljednik) a što je dužna dokazati ovlaštenoj osobi operatera) može zahtjevati isključenje uz dokaz o nastupu smrti ; smrtovnici ili izvodu iz knjige umrlih u ma koje vrijeme a u rokovima i na način iz ovih općih uvjeta. Ukoliko umrla osoba kao raniji korisnik ima prema operateru ostavljenih dugova kao dospjele obveze i one obveze koje će tek dospjeti, u tim slučajevima te obveze sa svim pripadcima prelaze na prve nasljednike po rodu ili na nasljednike određene po sudskoj odluci. U svakom slučaju nasljednik umrle osobe kao ranijeg korisnika, dužan je obavijestiti operatera o novonastaloj situaciji i riješiti obveze prema ovim općim uvjetima.

U slučaju raskida ugovora krivicom Pretplatnika, zasnovanog na određeno vrijeme ili u slučaju kada Pretplatnik nije platio punu cijenu priključne naknade, Pretplatnik je dužan odmah platiti punu cijenu priključne naknade.

U slučaju neplaćanja računa po proteku roka od 30 dana, operater će pokrenuti postupak naplate zakonskim putem bez dodatne opomene i na trošak korisnika usluga.

Član 18.

Korisnik usluga i /ili i kablovski operater pretplatnički odnos raskidaju pisanim putem u sjedištu operatera a na inicijativu strane koja raskida ugovor.

Za dan prijave raskida pretplatničkog odnosa uzima se dan predaje zahtjeva kojega je zahtjev predan u sjedištu operatera, na adresi korisnika usluga.

Prestanak ugovornog odnosa nastupa uvijek prvog dana u mjesecu koji dolazi i od tog dana operater više neće teretiti korisnika usluga kao pretplatnika.

Kod izvršenja isključenja ili pečaćenja kablovskog priključka korisnik je dužan surađivati sa operaterom u suprotnom je odgovoran za materijalnu štetu istomu.

Član 19.

Korisnik usluge je saglasan da operater može jednostrano raskinuti pretplatnički ugovorni odnos s korisnikom usluga u slučajevima ; neplaćanja najmanje 3 mjeseca, neovlaštenog ulaženja u mrežu operatera, neovlaštenog davanja usluge operatera od strane korisnika usluga trećoj osobi , uslijed prestanka rada pojedinog djela mreže radi ekonomske neisplativosti, uslijed prestanka rada operatera te uslijed smrti korisnika ukoliko se ne javi ovlaštena osoba duže od 30 dana od dana smrti korisnika, a kojoj se osobi može po općim uvjetima izvršiti prijenos priključka.

Za neovlašteno ulaženje u mrežu operatera kao i neovlašteno davanja usluge operatera od strane korisnika usluga trećoj osobi, Operater će podnijeti prekršajne prijave na teret korisnika usluga za kojeg se utvrdi predmetno činjenje osim ukoliko se strane izvansudskim putem ne dogovore drugačije.

 

Ograničenje od odgovornosti

Član 20.

KTV E-G-E d.o.o. Doboj Jug i njegovi osnivači se ne smatraju odgovornim za:svaku izmjenu,poremećaj, ili definitivni ili privremeni prekid ili bilo kakvo zakašnjenje u distribuciji signala, iz bilo kog razloga, svaku teškoću prijema signala, svaku promjenu ili prekid pružanja usluge koji nastane uslijed neke administrativne,sudske ili zakonske odluke koja se odnosi na KTV E-G-E d.o.o. Doboj Jug. KTV E-G-E d.o.o. Doboj Jug i njegovi osnivači se ne smatraju odgovornim za štetu na bilo kojoj opremi Pretplatnika nastalu uslijed udara groma, napona prenesenog iz strujne mreže u distributivni kabal, nevremena, požara, zemljotresa, rata, vanrednog stanja,terorizma,građanskih nemira, blokada, nestanka struje,štrajka, i drugih nepredviđenih dešavanja koja mogu zaustaviti distribuciju tv programa.

KTV E-G-E d.o.o. Doboj Jug i njegovi osnivači se ne smatraju odgovornim u slučajevima kada izvrše isključivanje pojedinih djelova mreže ili cijelu mrežu iz tehničkih razloga održavanja i popravaka iste ili radi nadogradnje iste radi daljnjeg proširenja usluga putem iste ili cijelu mrežu privremeno ili trajno isključe iz ekonomskih razloga neisplativosti rada ili uslijed trajnog prestanka rada operatera.

KTV E-G-E d.o.o. Doboj Jug daje obavezujuću preporuku Pretplatnicima da u slučaju najave ili pojave nevremena, grmljavine i atmosferskih pražnjenja izvrše isključivanje tv prijemnika sa strujne mreže.Također se korisniku preporučuje da svoj tv prijemnik zaštiti od prenapona iz strujne mreže sa adekvatnom zaštitom od atmosferskih pražnjenja i od elektrostatičkog elektriciteta koja mora biti pravilno uzemljena.

Operater ni u kojem slučaju nije odgovoran za rizike i štetu koja može nastati na tv prijemniku uslijed udara struje kroz elektro mrežu, atmosferskih pražnjenja i udara kroz telekomunikacijsku mrežu niti iz bilo kojih drugih razloga na koje operater nema uticaja.

 

Odredbe o naknadama , cjenovnik , računi i evidencija o pruženim uslugama

Član 21.

Za pružene usluge od strane operatera korisniku , korisnik je dužan operateru platiti naknadu prema cjenovniku operatera i u smislu ovih općih uvjeta. Naknada za korištenje kablovske TV ne obuhvata pretplatu za Javni RTV servis, odnosno TRV taksa koja se plaća u skladu sa zakonom o javnom RTV sistemu u BiH.

Opći uvjeti poslovanja i Cjenovnik usluga operatera se objavljuju na službenoj internet stranici operatera i putem info-kanala operatera, a cijene u cjenovniku su izražene sa i bez pripadajućeg PDV-a.

Operater zadržava sva prava promjene Općih uslova i cjenovnika, a o izmjenjenim uslovima i cjenovniku obavijestiti će korisnika najmanje 30 dana prije primjene istoga, obavijestima na svojoj stranici www.ktv-ege.ba i obavijestima putem info-kanala ili pisanim obavijestima na kućne adrese ukoliko se radi o redovitim promjenama cjenika nastalim povećanim troškovi poslovanja.

Ukoliko se radi o akcijskim cijenama o istima se upoznaju korisnici prije ili tokom same akcije a uvjeti iz akcije traju koliko je određeno vrijeme od prvog do zadnjeg dana akcije.

U slučaju primjene izmijenjenih uslova, opisa i cijena usluga, koji su u potpunosti nepovoljniji za korisnike, postojeći korisnik na kojeg se izmjene odnose ima pravo raskinuti pretplatnički ugovor bez naknade, odnosno ima pravo na povrat neiskorištenog, a uplaćenog od strane korisnika, novčanog iznosa u roku od 30 dana od dana objave tih izmjena, osim u slučaju ako su te izmjene posljedica regulatornih obaveza, izmjena poreza na dodatu vrijednost ili posljedica izmjena veleprodajnih cijena i drugih obaveza utvrđenih od strane nadležnih institucija, na koje operator telekomunikacijskih usluga nema utjecaj.

 

Član 22.

Operater je dužan korisniku usluga dostavljati ispis računa najkasnije do 10.-tog u tekućem mjesecu za prethodni mjesec ili do 10.-tog u prvom mjesecu tromjesečja za tromjesečje i voditi evidenciju o pruženim uslugama.

Radi omogućavanja uredne dostave računa od strane operatera korisniku na ugovorenu adresu korisnika za dostavu računa, korisnik je dužan na svojem objektu i vidnom mjestu osigurati poštanski sandučić sa čitko i vidljivo ispisanim prezimenom i imenom u suprotnom odgovran je za svaku štetu koja bi mogla nastati operateru uslijed nemogućnosti uredne dostave računa.

Korisnik je dužan vršiti plaćanje usluge za protekli mjesec u roku od 8 dana od dana primitka računa ili do 15.-tog u mjesecu ako iz nekog razloga nije primio račun, putem pošte ili banaka na račun Operatera kod BBI banke na račun 1414155320000751 ili na blagajni operatera u Poslovnoj jedinici ili sjedištu istoga.

Ukoliko korisnik najkasnije do 15tog u mjesecu za tekući mjesec ili tromjesečje ne primi račun iz bilo kojih razloga, dužan je o tome odmah obavijestiti operatera pisanim putem s povratnicom te će mu operater odmah dostaviti presliku računa.

 

Član 23.

Korisnik usluga kao pretplatnik ima pravo uvida i kontrole u evidenciju podataka o računima za pružene usluge i plaćanju istih.

Ni na koji način operater nije odgovoran za štetu koja bi mogla nastati korisniku ukoliko bi korisnik izvršio uplatu na pogrešan račun a ne na račun operatera.

Korisnik i operater su dužni surađivati u toku terećenja za usluge, informacijama o brojevima računa, sravnjenju financijskog stanja i drugih sličnih situacija a u suprotnom odgovorni su materijalno za svaku štetu strani kojoj bi ista nastala radi izbjegavanja suradnje.

Član 24.

Ukoliko postoje dugovanja plaćenih obaveza od strane korisnika usluga kao dužnika operateru i nakon rokova iz obavijesti i opomena za plaćanje upućenih korisniku, operater je ovlašten izvršiti naplatu duga korisniku kao dužniku temeljem računa operatera kao vjerodostojne isprave, ovih općih uvjeta naplatiti dug putem nadležnog suda.

Osim glavnog duga korisnik kao dužnik obvezan je snositi i zakonske zatezne kamate kao i sve ostale troškove nastale pokretanjem postupka naplate putem suda ili drugih institucija Države.

Prigovor pretplatnika i povrat sredstava

Član 25.

Korisnik usluga može operateru podnijeti pisani prigovor na iznos računa kao naknade za pružene usluge kao i na kvalitet pružene usluge i to najkasnije u roku od 30 dana od dana dospijeća računa ili od dana pružene usluge.

Operater je dužan najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja prigovora dostaviti korisniku kao pretplatniku pisani odgovor o utemeljenosti prigovora.

Ukoliko korisnik usluga nije zadovoljan odlukom operatera o prigovoru, korisnik se za zaštitu svojih povrijeđenih prava može obratiti Regulatornoj agenciji za komunikacije BiH, odnosno redovnim sudovima, sve u okviru zakonom propisanih nadležnosti.

Član 26.

Ukoliko korisnik podnosi prigovor na iznos računa taj prigovor mora sadržavati činjenice i dokaze na kojima se temelji. Operater će po prigovoru provjeriti iznos zaduženja te će temeljem izvršene provjere potvrditi iznos zaduženja ili ga prilagoditi tačnom iznosu.

Korisnik kao pretplatnik do rješenja prigovora plaća nesporni dio računa za pružene usluge ili prosječni iznos kojim je bio zadužen u razdoblju od jednog do najviše tri mjeseca prije razdoblja na koje se prigovor odnosi.

Korisniku kao pretplatniku koji uredno podmiruje sve sljedeće nesporne račune za pružene usluge operater neće obustaviti pružanje istih do okončanja bilo kojeg izvansudskog postupka, Za eventualne sudske sporove između korisnika i operatera nadležan je Općinski sud prema mjestu uspostavljenog priključenja korisnika.

Član 27.

Ukoliko je korisnik kao pretplatnik iz ma kojih razloga izvršio uplatu sredstava u većem iznosu od ugovorne obveze za pruženu mu uslugu, operater će mu izvršiti povrat više uplaćenih sredstava u roku od 30 dana od dana utvrđenja istoga na svojoj blagajni ili na račun korisnika sa kojeg su sredstva upućena na račun operatera.

Ukoliko je uplaćen veći iznos radi pogreške operatera, korisnik ima pravo na zateznu kamatu koju daje poslovna banka operatera za sredstva građana po viđenju.

Ukoliko je uplaćen viši iznos radi pogreške korisnika, korisnik nema pravo na zateznu kamatu niti bilo kakovo dodatno potraživanje od operatera.

Ukoliko je korisnik kao pretplatnik iz bilo kojih razloga izvršio manju uplatu sredstava od ugovorne obveze za pruženu mu uslugu, ili se nalazi u zakasni plaćanja većoj od 60 dana, operater je ovlašten dostaviti mu obavijest ili opomenu o dugovanju koju operater može dodatno naplatiti po cjeniku svojih usluga i pridodati je na glavnicu duga te

zaračunati zakonsku zateznu kamatu.

Postupak u slučaju nepodmirenja dugovanja za pružene usluge

Član 28.

Ukoliko pretplatnik kao korisnik usluga pruženih od strane operatera nije za iste podmirio dugovanje, operater ima pravo izvršiti privremeno isključenje uspostavljenog priključka iz mreže u skladu s ovim općim uvjetima.

Privremeno isključenje operater može izvršiti ukoliko pretplatnik nije podmirio ukupan iznos dugovanja u roku od 30 dana od dana dostavljanja računa ili izvršene usluge, uz dostavljanje pisane opomene na računu za tekući mjesec koja sadrži naznaku upozorenja o privremenom isključenju zbog nepodmirenja dugovanja.

Operater će u slučaju neuspjelog pokušaja mirnog rješenja spora, dug po osnovu neplaćenih pretplata od strane korisnika, naplatiti putem nadležnog suda.

Član 29.

Operater zadržava sva prava promjena općih uvjeta i cjenovnik usluga.

Novi opći uslovi i novi cjenovnik stupaju na snagu i primjenjuju se istekom 30 dana od dana objave ukoliko ovim općim uvjetima nije određeno drugačije za pojedine situacije.

Ukoliko ne prihvaća nove opće uslove i cjenovnik operatera, korisnik može raskinuti ugovorni odnos najkasnije u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu i primjene novih općih uvjeta.

Tajnost pretplatničkih podataka, Jedinstveni matični broj građana(JMBG)

Član 30.

Novi pretplatnik kao korisnik usluga operatera dostavit će operateru svoje osobne podatke: ime i prezime /pravne osobe naziv firme/, adresu prebivališta/pravne osobe sjedište/, adresu priključka kao uspostave priključenja, kontakt telefon ili više njih, dokaz o vlasništvu ili najmu nekretnine u kojoj se radi uspostava priključenja a prema potrebi i druge podatke temeljem općih uvjeta.

Prilikom podnošenja zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa kao i pri sklapanju ugovora za pružanje usluga kabelske televizije, pretplatnik će operateru dati na upotrebu svoj JMBG.

Operater garantuje pretplatniku kao korisniku tajnost svakog podatka koji mu ovaj dostavi te će dobivene podatke operater koristiti isključivo za potrebe međusobnog ugovornog odnosa.

 

Član 31.

Ovi opći uslovi sa cjenovnikom i naknadne izmjene primjenjivaće se za Pretplatnike 30 dana od dana objave na internet sajtu KTV E-G-E d.o.o. Doboj Jug, www.ktv-ege.ba, sa čime je Pretplatnik upoznat i saglasan.

 

 

U Doboj-Jugu, 01.11.2013. godine KTV EGE d.o.o. Doboj-Jug

Broj: 01-11/13 Dženana Cakaj, direktor, s.r.

Osjetite moć Kablovske televizije i kablovskog interneta na Vašoj adresi

info@ktv-ege.ba
080 030 510